رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز نمایش خانگی «۵۰ کیلو آلبالو» تکذیب شد

صدور مجوز نمایش خانگی «۵۰ کیلو آلبالو» تکذیب شد شنیده می شد اصلاحیه های این فیلم برای صدور پروانه نمایش به سازندگان فیلم اعلام شده

صدور مجوز نمایش خانگی «۵۰ کیلو آلبالو» تکذیب شد

شنیده می شد اصلاحیه های این فیلم برای صدور پروانه نمایش به سازندگان فیلم اعلام شده