رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانى : نگاه این دولت ابتدا به آسمان است و سپس به ملتش

روحانى : نگاه این دولت ابتدا به آسمان است و سپس به ملتش ما با دنیا تعامل می کنیم، در عین حال تکیه و امید ما بر داخل و ملت است

روحانى : نگاه این دولت ابتدا به آسمان است و سپس به ملتش
ما با دنیا تعامل می کنیم، در عین حال تکیه و امید ما بر داخل و ملت است