رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارشگر شبکه های عربی با توییت این عکس نوشته: هرکسی از آل سعود برای حمله به بچه‌های یمن پول میگیرد ملعون است

رانیا العسد گزارشگر شبکه های عربی با توییت این عکس نوشته: هرکسی از آل سعود برای حمله به بچه‌های یمن پول میگیرد ملعون است و در سرکشیدن خون این بچه های بیگناه زهرنوش.

رانیا العسد گزارشگر شبکه های عربی با توییت این عکس نوشته: هرکسی از آل سعود برای حمله به بچه‌های یمن پول میگیرد ملعون است و در سرکشیدن خون این بچه های بیگناه زهرنوش.