رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودکشی یک نویسنده سرشناس

خودکشی یک نویسنده سرشناس «جین اِستین» نویسنده آمریکایی آثار پرفروشی چون «غرب بهشت» خود را از بالای برجی در منهتن پرتاب کرد و کشته شد.

خودکشی یک نویسنده سرشناس

«جین اِستین» نویسنده آمریکایی آثار پرفروشی چون «غرب بهشت» خود را از بالای برجی در منهتن پرتاب کرد و کشته شد.