رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از همان روزی که…

از همان روزی که مویت را نشانم داده ای تار می بینم جهان را گرچه چشمم سالم است

از همان روزی که مویت را نشانم داده ای

تار می بینم جهان را گرچه چشمم سالم است


جدیدترین خبرها