رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانمارک ورود ۵روحانی مسلمان و یک مبلغ مسیحیت انجیلی را بخاطر آنچه آنرا «نفرت پراکنی» از سوی این ۶نفر خواند به خاک خود محروم کرد.

دانمارک ورود ۵روحانی مسلمان و یک مبلغ مسیحیت انجیلی را بخاطر آنچه آنرا «نفرت پراکنی» از سوی این ۶نفر خواند به خاک خود محروم کرد. دولت دانمارک این افراد را تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی قلمداد میکند

دانمارک ورود ۵روحانی مسلمان و یک مبلغ مسیحیت انجیلی را بخاطر آنچه آنرا «نفرت پراکنی» از سوی این ۶نفر خواند به خاک خود محروم کرد. دولت دانمارک این افراد را تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی قلمداد میکند


جدیدترین خبرها