رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگيرى: هزینه انتخاباتی من صفر است

جهانگيرى: هزینه انتخاباتی من صفر است / اگر لازم باشد باز در مورد جریان اصلاح‌طلب با رهبری حرف می‌زنم

جهانگيرى: هزینه انتخاباتی من صفر است / اگر لازم باشد باز در مورد جریان اصلاح‌طلب با رهبری حرف می‌زنم