رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک باشگاه ورزشی درانگلیس،کلاس های عجیبی با عنوان«Napercise»ابداع کرده که ورزشکاران درآن فقط می‌خوابند!

یک باشگاه ورزشی درانگلیس،کلاس های عجیبی با عنوان«Napercise»ابداع کرده که ورزشکاران درآن فقط می‌خوابند! ۸۶%والدین انگلیسی ازخستگی رنج می‌برند و این کلاس‌ها برایشان مفیدخواهدبود!

یک باشگاه ورزشی درانگلیس،کلاس های عجیبی با عنوان«Napercise»ابداع کرده که ورزشکاران درآن فقط می‌خوابند!

۸۶%والدین انگلیسی ازخستگی رنج می‌برند و این کلاس‌ها برایشان مفیدخواهدبود!