رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: روحانی امروز در زنجان در واکنش به شعار “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما”

ویدیو: روحانی امروز در زنجان در واکنش به شعار “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما” : زیرساخت های ارتباطی را جوری تقویت میکنیم که هر کدام از مردم با موبایل هایشان یک صدا و سیما داشته باشند

ویدیو: روحانی امروز در زنجان در واکنش به شعار “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما” : زیرساخت های ارتباطی را جوری تقویت میکنیم که هر کدام از مردم با موبایل هایشان یک صدا و سیما داشته باشند