رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر بالا: استادیوم تختی مشهد محل تجمع هواداران روحانی

صویر بالا: استادیوم تختی مشهد محل تجمع هواداران روحانی تصویر پائین: میدان شهدا مشهد، محل تجمع هواداران رئیسی توضیح: عکسها را ستادهای هر دو کاندیدا منتشر کرده تصویر پائین: میدان شهدا مشهد، محل تجمع هواداران رئیسی توضیح: عکسها را ستادهای هر دو کاندیدا منتشر کرده

صویر بالا: استادیوم تختی مشهد محل تجمع هواداران روحانی

تصویر پائین: میدان شهدا مشهد، محل تجمع هواداران رئیسی

توضیح: عکسها را ستادهای هر دو کاندیدا منتشر کرده

تصویر پائین: میدان شهدا مشهد، محل تجمع هواداران رئیسی

توضیح: عکسها را ستادهای هر دو کاندیدا منتشر کرده