رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هنگام خواب دوشاخه ها را از پریز بکشید

هنگام خواب دوشاخه ها را از پریز بکشید جریان های الکتریکی باعث ایجادخلل درریتم طبیعی بدن میشود،قبل خواب دوشاخه وسایل برقی راازپریز بیرون بکشید تادرطول شب خوابی راحت داشته باشید.

هنگام خواب دوشاخه ها را از پریز بکشید

جریان های الکتریکی باعث ایجادخلل درریتم طبیعی بدن میشود،قبل خواب دوشاخه وسایل برقی راازپریز بیرون بکشید تادرطول شب خوابی راحت داشته باشید.