رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کروبی هم در انتخابات شرکت کرد

کروبی هم در انتخابات شرکت کرد صندوق سیار به همراه نماینده دادستانی ساعت ۸ امشب به محل حصر خانگی کروبی برده شد و وی رای خود را به صندوق انداخت

کروبی هم در انتخابات شرکت کرد

صندوق سیار به همراه نماینده دادستانی ساعت ۸ امشب به محل حصر خانگی کروبی برده شد و وی رای خود را به صندوق انداخت