رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جین سندرز: ایرانیان به جهان نشان دادند که کار [انتخابات] را چطور باید انجام داد.

جین سندرز، همسر برنی سندرز، نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری امریکا: ایرانیان به جهان نشان دادند که کار [انتخابات] را چطور باید انجام داد.

جین سندرز، همسر برنی سندرز، نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری امریکا: ایرانیان به جهان نشان دادند که کار [انتخابات] را چطور باید انجام داد.