رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامگذاری یک میدان تهران به نام فرج الله سلحشور

نامگذاری یک میدان تهران به نام فرج الله سلحشور اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری میدانی در منطقه ۵ به نام فرج الله سلحشور موافقت کردند

نامگذاری یک میدان تهران به نام فرج الله سلحشور

اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری میدانی در منطقه ۵ به نام فرج الله سلحشور موافقت کردند