رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جام ریتون بانشان شیر بالـدار

جام ریتون بانشان شیر بالـدار که از باستان در امپراتوری ایران ساخته می‌شده که این ریتونی که در نگاره می‌بینید در دودمان اشکانیان ساخته شده وهمه آن از زر(طلا) می‌باشد که ویژه نوشیدن، نوشیدنی سران بوده

جام ریتون بانشان شیر بالـدار که از باستان در امپراتوری ایران ساخته می‌شده که این ریتونی که در نگاره می‌بینید در دودمان اشکانیان ساخته شده وهمه آن از زر(طلا) می‌باشد که ویژه نوشیدن، نوشیدنی سران بوده


جدیدترین خبرها