رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاثیرالقای افکار مثبت به ذهن

دانشمندان ثابت کردند که تاثیرالقای افکار مثبت به ذهن به حدی است که اگرخودتان رامتقاعد کنید که خوب خوابیده اید مغزتان فریب میخورد که شماواقعا خوب خوابیده اید حتی اگر اینطور نباشد

دانشمندان ثابت کردند که تاثیرالقای افکار مثبت به ذهن به حدی است که اگرخودتان رامتقاعد کنید که خوب خوابیده اید مغزتان فریب میخورد که شماواقعا خوب خوابیده اید حتی اگر اینطور نباشد


جدیدترین خبرها