رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیشب امیرقطر بشکل ناگهانی شروع کرد به تعریف از ایران وحزب الله

دیشب امیرقطر بشکل ناگهانی شروع کرد به تعریف از ایران وحزب الله و چند دقیقه بعد نوشتند که خبرگزاری دولتی این کشور هک شده بود و این حرفهای امیر نبوده!

دیشب امیرقطر بشکل ناگهانی شروع کرد به تعریف از ایران وحزب الله و چند دقیقه بعد نوشتند که خبرگزاری دولتی این کشور هک شده بود و این حرفهای امیر نبوده!