رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکست ایران مقابل تیم فوق العاده زامبیا

شکست ایران مقابل تیم فوق العاده زامبیا ایران ۲ زامبیا ۴ رضا شکاری برای صعود باید حداقل از پرتغال مساوی بگیریم.

شکست ایران مقابل تیم فوق العاده زامبیا

ایران ۲ زامبیا ۴
رضا شکاری

برای صعود باید حداقل از پرتغال مساوی بگیریم.