رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخم شربتى ، بمب کوچولوی خوردنی

تخم شربتى ، بمب کوچولوی خوردنی تخم شربتی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً شامل تماﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍئیست ولی ﻛﺎﻟﺮی کمی دارد. به شما كمك مى كند وزن خود را كاهش دهيد و ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻴﻬﺎی گوارشی را از بین می برد.

تخم شربتى ، بمب کوچولوی خوردنی

تخم شربتی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً شامل تماﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍئیست ولی ﻛﺎﻟﺮی کمی دارد. به شما كمك مى كند وزن خود را كاهش دهيد و ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻴﻬﺎی گوارشی را از بین می برد.