رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان اعتیاد جوانان به مواد مخدر و قرص های روانگردان

میزان اعتیاد جوانان به مواد مخدر و قرص های روانگردان نسبت به سال ۲۰۰۱ نصف شده است ! و با اعتیاد جدیدی به نام ” شبکه های اجتماعی ” جایگزین شده

میزان اعتیاد جوانان به مواد مخدر و قرص های روانگردان نسبت به سال ۲۰۰۱ نصف شده است !
و با اعتیاد جدیدی به نام ” شبکه های اجتماعی ” جایگزین شده