رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بر اساس برآورد فایننشیال تایمز ⁧ ایران ⁩ در سال ۲۰۱۶پس ازمصر دررده دوم فهرست خاورمیانه و ‌آفریقا

بر اساس برآورد فایننشیال تایمز ⁧ ایران ⁩ در سال۲۰۱۶با جذب۱۲/۲میلیارددلارسرمایه خارجی پس ازمصر دررده دوم فهرست خاورمیانه و ‌آفریقا ایستاد

بر اساس برآورد فایننشیال تایمز ⁧ ایران ⁩ در سال۲۰۱۶با جذب۱۲/۲میلیارددلارسرمایه خارجی پس ازمصر دررده دوم فهرست خاورمیانه و ‌آفریقا ایستاد