رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید حسن خمینی در نامه ای به رییس جمهور ورود وی به مساله عزل و نصب رییس دانشگاه آزاد اسلامی را خواستار شد.

سید حسن خمینی در نامه ای به رییس جمهور ورود وی به مساله عزل و نصب رییس دانشگاه آزاد اسلامی را خواستار شد.

سید حسن خمینی در نامه ای به رییس جمهور ورود وی به مساله عزل و نصب رییس دانشگاه آزاد اسلامی را خواستار شد.