رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردی دستها و پاها می تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.

سردی دستها و پاها در برخی افراد که همیشه دچار این مشکل هستند مربوط به سرما نیست و می تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.

سردی دستها و پاها در برخی افراد که همیشه دچار این مشکل هستند مربوط به سرما نیست و می تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.