رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگ سبز ساختمان شهرداری پاریس به نشانه تعهد به پیمان تغییرات اقلیمی

️به دنبال اعلام خروج آمريكا از توافق تغييرات اقليمى ساختمان شهردارى پاريس به نشانه تعهد به اين پيمان به رنگ سبز در آمد.

️به دنبال اعلام خروج آمريكا از توافق تغييرات اقليمى ساختمان شهردارى پاريس به نشانه تعهد به اين پيمان به رنگ سبز در آمد.