رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمعه های عاشقی

دل هوای روی ماه یار دارد جمعه ها دل هوای دیدن دلدار دارد جمعه ها صبح جمعه چشم در راهیم ما ای عاشقان یار با ما وعدۀ دیدار دارد جمعه ها چشم های منتظر با اشک های عاشقی هر نگاهش حرفها بسیار دارد جمعه ها..

دل هوای روی ماه یار دارد جمعه ها
دل هوای دیدن دلدار دارد جمعه ها
صبح جمعه چشم در راهیم ما ای عاشقان
یار با ما وعدۀ دیدار دارد جمعه ها
چشم های منتظر با اشک های عاشقی
هر نگاهش حرفها بسیار دارد جمعه ها..