رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شب جمعه است…هوایت نکنم می میرم یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم

شب جمعه است…هوایت نکنم می میرم یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی از فراق تو شکایت نکنم می میرم

شب جمعه است…هوایت نکنم می میرم
یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم

ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی
از فراق تو شکایت نکنم می میرم