رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرز صحیح بستن دکمه کت:

طرز صحیح بستن دکمه کت: سه دکمه: بالا اختیاری، وسط همیشه، پائین هرگز دو دکمه: بالا همیشه، پائین هرگز تک دکمه: همیشه

طرز صحیح بستن دکمه کت:

سه دکمه: بالا اختیاری، وسط همیشه، پائین هرگز

دو دکمه: بالا همیشه، پائین هرگز

تک دکمه: همیشه