رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از طولانی ترین جاده های مستقیم دنیا، جاده ای به نام “دره مرگ” در آمریکا

یکی از طولانی ترین جاده های مستقیم دنیا، جاده ای به نام “دره مرگ” در آمریکا است که بیش از ۲۰۰ کیلومتر به صورت مستقیم ادامه یافته است!

یکی از طولانی ترین جاده های مستقیم دنیا، جاده ای به نام “دره مرگ” در آمریکا است که بیش از ۲۰۰ کیلومتر به صورت مستقیم ادامه یافته است!