رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۳ مرداد(۱۴ Aug) روزجهانی مارمولک است.

۲۳ مرداد(۱۴ Aug) روزجهانی مارمولک است. هیچ‌یک از گونه‌های مارمولک در ایران سمی نیستند و گونه خانگی، یکی از مفیدترین موجودات است.

۲۳ مرداد(۱۴ Aug) روزجهانی مارمولک است.

هیچ‌یک از گونه‌های مارمولک در ایران سمی نیستند و گونه خانگی، یکی از مفیدترین موجودات است.