رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منش را از درختان، ارزش را از ریشه ها؛ و تغییرات را از برگ هایش بیاموزید.

منش را از درختان، ارزش را از ریشه ها؛ و تغییرات را از برگ هایش بیاموزید.

منش را از درختان،
ارزش را از ریشه ها؛
و تغییرات را از برگ هایش بیاموزید.