رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آهوی کوهی فقط در جزیره فارور هرمزگان با جمعیت حدود چهارصد رأس زیست میکند.

آهوی کوهی فقط در جزیره فارور هرمزگان با جمعیت حدود چهارصد رأس زیست میکند. در ایران سه گونه آهو داریم؛ آهوی ایرانی ، جبیر ، آهوی کوهی

آهوی کوهی فقط در جزیره فارور هرمزگان با جمعیت حدود چهارصد رأس زیست میکند.

در ایران سه گونه آهو داریم؛
آهوی ایرانی ، جبیر ، آهوی کوهی