رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرانیان باستان شادترین مردم جهان بودند

ایرانیان باستان شادترین مردم جهان بودند درایران باستان بیش از۶۵ جشن همگانی درسال گرفته میشد و ازاین حیث ایرانیان باستان را شادترین مردم جهان می شناختند.

ایرانیان باستان شادترین مردم جهان بودند
درایران باستان بیش از۶۵ جشن همگانی درسال گرفته میشد و ازاین حیث ایرانیان باستان را شادترین مردم جهان می شناختند.