رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیروزی مقتدرانه سروقامتان ایران برابر آمریکا

پیروزی مقتدرانه سروقامتان ایران برابر آمریکا پایان بازی ایران🇮🇷 : ۲۰ – ۱۷ – ۲۷ – ۲۵ – ۱۵ آمریکا🇺🇸: ۲۵ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۱ – ۱۲ نتیجه کلی ایران🇮🇷 ۳ آمریکا🇺🇸 ۲

پیروزی مقتدرانه سروقامتان ایران برابر آمریکا

پایان بازی
ایران🇮🇷 : ۲۰ – ۱۷ – ۲۷ – ۲۵ – ۱۵
آمریکا🇺🇸: ۲۵ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۱ – ۱۲

نتیجه کلی
ایران🇮🇷 ۳
آمریکا🇺🇸 ۲