رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نسبت مخارج نظامی به درآمد کشورها

همه می‌دانیم که آمریکا به مراتب بیش ازهرکشور دیگری خرج سلاح وجنگ‌افزارمی‌کند.ولی اگر نسبت مخارج نظامی به درآمد کشورها را رتبه‌بندی کنیم، عربستان و اسرائیل اول و دوم خواهند بود

همه می‌دانیم که آمریکا به مراتب بیش ازهرکشور دیگری خرج سلاح وجنگ‌افزارمی‌کند.ولی اگر نسبت مخارج نظامی به درآمد کشورها را رتبه‌بندی کنیم، عربستان و اسرائیل اول و دوم خواهند بود