رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه عرب با اکثریت قاطع آراء با تجزیه استان کردستان عراق مخالفت کرد

اتحادیه عرب با اکثریت قاطع آراء با تجزیه استان کردستان عراق از این کشور مخالفت و بر غیر قانونی بودن آن تاکید کرد

اتحادیه عرب با اکثریت قاطع آراء با تجزیه استان کردستان عراق از این کشور مخالفت و بر غیر قانونی بودن آن تاکید کرد