رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسمش غازآبي يا کودن آبي هستش.

اسمش غازآبي يا کودن آبي هستش. به اين خاطر بهش ميگن کودن چون نميتونه درست راه بره و هربار پاهاشو نگاه ميکنه و تعجب ميکنه وخيلى هم زود شکار ميشه

اسمش غازآبي يا کودن آبي هستش. به اين خاطر بهش ميگن کودن چون نميتونه درست راه بره و هربار پاهاشو نگاه ميکنه و تعجب ميکنه وخيلى هم زود شکار ميشه