رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر علی عسگری از چرایی حضورش در حسینه ی جماران میگوید

ویدیو: دکتر علی عسگری؛ رئیس رسانه ی ملی در حاشیه‌ی حضورش در هیات الزهرا (س) دانشگاه شریف و در پاسخ به سوالهای دانشجویان از چرایی حضورش در حسینه ی جماران میگوید.

ویدیو: دکتر علی عسگری؛ رئیس رسانه ی ملی در حاشیه‌ی حضورش در هیات الزهرا (س) دانشگاه شریف و در پاسخ به سوالهای دانشجویان از چرایی حضورش در حسینه ی جماران میگوید.