رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بوسیدن پای لواندوفسکی توسط تماشگر

تماشاگری پس از بازی تیم های لهستان و مونته نگرو به داخل زمین پرید و کفش لواندوفسکی را بوسید!

تماشاگری پس از بازی تیم های لهستان و مونته نگرو به داخل زمین پرید و کفش لواندوفسکی را بوسید!