رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ١٦ سانتی متر تغيير ميکند.

ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ١٦ سانتی متر تغيير ميکند.

ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ١٦ سانتی متر تغيير ميکند.