رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گذاشتن لیوان آب کنار استکان قهوه ترک یک رسم بجا مانده از ترکان عثمانی است.

گذاشتن لیوان آب کنار استکان قهوه ترک یک رسم بجا مانده از ترکان عثمانی است. اگر مهمان ابتداقهوه رابرمیداشت میزبان میفهمد مهمان غذاخورده و اگر آب برمیداشت باید برای او غذا می اورد!

گذاشتن لیوان آب کنار استکان قهوه ترک یک رسم بجا مانده از ترکان عثمانی است.

اگر مهمان ابتداقهوه رابرمیداشت میزبان میفهمد مهمان غذاخورده و اگر آب برمیداشت باید برای او غذا می اورد!