رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لحظه ورود یک شهاب سنگ به جو

دوربین خودروی پلیس ایالت نیوجرسی آمریکا توانست لحظه ورود یک شهاب سنگ به جو را ثبت کند

دوربین خودروی پلیس ایالت نیوجرسی آمریکا توانست لحظه ورود یک شهاب سنگ به جو را ثبت کند