رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد نمایندگان از مجلس

درآمد نمایندگان از مجلس حقوق نمايندگان با ٧٠ درصد افزايش به ١٠ميليون تومان رسید. اين جدای مزايای نمايندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسكن و… است./ همشهری

درآمد نمایندگان از مجلس

حقوق نمايندگان با ٧٠ درصد افزايش به ١٠ميليون تومان رسید. اين جدای مزايای نمايندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسكن و… است./ همشهری