رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هنگام وقوع زلزله و بعد از آن برای نجات جان خود و اطرافیانمان، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

هنگام وقوع زلزله و بعد از آن برای نجات جان خود و اطرافیانمان، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

هنگام وقوع زلزله و بعد از آن برای نجات جان خود و اطرافیانمان، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟