رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقف رشد سلولهای چربی اطراف معده با مصرف انار

مصرف انار حتی درکوتاه مدت میتواندرشد سلولهای چربی اطراف معده رامتوقف واین چربیهارا به سرعت آب کند محققان دریافتند که برای این منظوربه مدت ۱ ماه روزی۱عدد اناربایدمصرف شود

مصرف انار حتی درکوتاه مدت میتواندرشد سلولهای چربی اطراف معده رامتوقف واین چربیهارا به سرعت آب کند محققان دریافتند که برای این منظوربه مدت ۱ ماه روزی۱عدد اناربایدمصرف شود