رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدئویی که تحت عنوان شکنجه دختران در کهریزک در حال انتشار است ساختگی بوده

ویدئویی که تحت عنوان شکنجه دختران در کهریزک در حال انتشار است ساختگی بوده و مربوط به فیلم “ایران زندان” ساخته داریوش شکوف می باشد.

ویدئویی که تحت عنوان شکنجه دختران در کهریزک در حال انتشار است ساختگی بوده و مربوط به فیلم “ایران زندان” ساخته داریوش شکوف می باشد.