رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات آشنا (مشاور روحانی) درباره پیشنهاد رئیس جمهور درخصوص رفراندوم

توضیحات آشنا (مشاور روحانی) درباره پیشنهاد رئیس جمهور درخصوص رفراندوم

توضیحات آشنا (مشاور روحانی) درباره پیشنهاد رئیس جمهور درخصوص رفراندوم