رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلسکوپ دماغی !

تلسکوپ دماغی ! یکی از وسایل عجیب غریب و جدید پلیس امریکا نوعی وسیله تشخیص بو بنام تلسکوپ دماغی است که حدود ۵ میلیون قیمت دارد و برای تشخیص بوهای گوناگون یک محیط است!

تلسکوپ دماغی !

یکی از وسایل عجیب غریب و جدید پلیس امریکا نوعی وسیله تشخیص بو بنام تلسکوپ دماغی است که حدود ۵ میلیون قیمت دارد و برای تشخیص بوهای گوناگون یک محیط است!