رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیه روستاییان با سن ۶۰ سال و با پرداخت حق بیمه بازنشسته میشوند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که کلیه روستاییان با سن ۶۰ سال و با پرداخت حق بیمه به اندازه ۱۰ سال بازنشسته شوند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که کلیه روستاییان با سن ۶۰ سال و با پرداخت حق بیمه به اندازه ۱۰ سال بازنشسته شوند.


جدیدترین خبرها