رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قتل بخاطر پارک ماشین… با چاقو زد تو قلبش!

بدبختی اینجاست که خودمون هم به خودمون رحم نمیکنیم! قتل بخاطر پارک ماشین… با چاقو زد تو قلبش!

بدبختی اینجاست که خودمون هم به خودمون رحم نمیکنیم!

قتل بخاطر پارک ماشین… با چاقو زد تو قلبش!