رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبلیغ جالب ترک سیگار به جای عکس خشن گلوی دریده شده…!!

تبلیغ جالب ترک سیگار به جای عکس خشن گلوی دریده شده…!! نوشته: “سیگار را ترک کن. بخاطر عزیزانت زندگی کن.” دوکادوس يكي از برندهاي اصلی سیگار در اسپانیا است

تبلیغ جالب ترک سیگار به جای عکس خشن گلوی دریده شده…!!
نوشته:
“سیگار را ترک کن. بخاطر عزیزانت زندگی کن.”

دوکادوس يكي از برندهاي اصلی سیگار در اسپانیا است